thanhhoa (3).jpg

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website của xã Thiệu Quang như thế nào
 

 

Bạn đang xem: Trang chủ Thủ tục hành chính Thủ tục cấp Giấy phép xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi, phát hành thông cáo báo chí (nước ngoài)

Thủ tục cấp Giấy phép xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi, phát hành thông cáo báo chí (nước ngoài)

Thủ tục cấp Giấy phép xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi, phát hành thông cáo báo chí (nước ngoài)

Thủ tục  

 Cấp Giấy phép xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi, phát hành thông cáo báo chí (nước ngoài).

- Trình tự thực hiện:

Cơ quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam, đoàn đại biểu nước ngoài, hội nghị quốc tế nộp hồ sơ cho Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cách thức thực hiện; 

- Trực tiếp tại Cục Báo chí

- Thông qua hệ thống bưu chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:

+ Đối với cơ quan đại diện nước ngoài đề nghị xuất bản bản tin tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí:

Đơn đề nghị cấp giấy phép.

- Bản thảo, bản mẫu của tài liệu, tờ rơi, thông cáo báo chí.

Đối với cơ quan nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài đề nghị xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi, phát hành thông cáo báo chí:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép.

- Bản sao có công chứng Giấy phép đầu tư, Giấy phép thiết lập Văn phòng đại diện và các văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước CHXHCNVN xác nhận hoạt động hợp pháp tại Việt Nam của cơ quan, tổ chức đứng tên đề nghị cấp giấy phép.

- Bản thảo, bản mẫu của tài liệu, tờ rơi, thông cáo báo chí.

Đối với các đoàn đại biểu nước ngoài đề nghị cấp phép xuất bản tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép.

- Bản sao có công chứng giấy mời, văn bản chấp thuận hoạt động thăm và làm việc của đoàn đại biểu nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Bản thảo, bản mẫu của tài liệu, tờ rơi, thông cáo báo chí.

 Đối với hội nghị quốc tế đề nghị cấp phép xuất bản tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép.

- Bản sao có công chứng giấy phép, văn bản chấp thuận tổ chức hội nghị cúa các cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Bản thảo, bản mẫu của tài liệu, tờ rơi, thông cáo báo chí.

 2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) bản chính.

- Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 30 ngày đối với bản tin và 15 ngày đối với tài liệu, tờ rơi kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Báo chí có trách nhiệm xét cấp giấy phép. Trường hợp không cấp, Cục Báo chí có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

- Sau 24 tiếng đồng hồ kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp phép phát hành thông cáo báo chí, Cục Báo chí không có văn bản trả lời thì cơ quan, tổ chức đó được phép phát hành thông cáo báo chí.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Tổ chức                                                                  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Báo chí.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Báo chí.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy phép                                 

- Lệ phí (nếu có):

 Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin.

- Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Đối với cơ quan đại diện nước ngoài:

+ Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi, phát hành thông cáo báo chí;

+ Xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thông tin; kỳ hạn xuất bản, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in, đối tượng phục vụ của bản tin, tài liệu, tờ rơi, thông cáo báo chí;

+ Có trụ sở chính thức và các điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi, phát hành thông cáo báo chí.

Đối với cơ quan nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài:

+ Hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;

+ Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi, phát hành thông cáo báo chí; có nghiệp vụ quản lý thông tin;

+ Xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thông tin, kỳ hạn xuất bản, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in, đối tượng phục vụ của bản tin, tài liệu, tờ rơi, thông cáo báo chí;

+ Có trụ sở chính thức và các điều kiện cần thiết đảm bảo cho việc xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí.

Đối với các đoàn đại biểu nước ngoài:

+ Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí;

+ Xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thông tin, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in, đối tượng phục vụ của tài liệu, tờ rơi, thông cáo báo chí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ hoạt động của đoàn đại biểu nước ngoài trong khuôn khổ các quy định của pháp luật về ngoại giao của Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

- Đối với Hội nghị quốc tế:

+ Được cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước CH XHCN Việt Nam chấp thuận việc tổ chức hội nghị.

+ Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí;

+ Xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thông tin, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in, đối tượng phục vụ tài liệu, tờ rơi, thông cáo báo chí phù hợp chức năng, nhiệm vụ, phạm vi của Hội nghị quốc tế đã được cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước CHXHCN Việt Nam chấp thuận.

Cơ quan tổ chức muốn phát hành thông cáo báo chí phải nộp hồ sơ theo quy định ít nhất trước 48 tiếng so với thời gian dự kiến phát hành thông cáo báo chí.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

- Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

- Nghị định 67/CP ngày 31/10/1996 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài, các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

- Quyết định số 28/2002/QĐ-BVHTT ngày 21/11/2002 ban hành Quy chế Xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử của các cơ quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam.