thanhhoa (2).jpg

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website của xã Thiệu Quang như thế nào
 

 

Bạn đang xem: Trang chủ Cơ hội đầu tư Cơ chế chính sách Điều chỉnh, bổ sung chính sách khuyến khích phát triển trang trại chăn nuôi tập trung giai đoạn 2010-2012 theo Quyết định số 3978/2009/QĐ-UBND ngày 10/11/2009 của UBND tỉnh Thanh Hoá.

Điều chỉnh, bổ sung chính sách khuyến khích phát triển trang trại chăn nuôi tập trung giai đoạn 2010-2012 theo Quyết định số 3978/2009/QĐ-UBND ngày 10/11/2009 của UBND tỉnh Thanh Hoá.

Điều chỉnh, bổ sung chính sách khuyến khích phát triển trang trại chăn nuôi tập trung giai đoạn 2010-2012 theo Quyết định số 3978/2009/QĐ-UBND ngày 10/11/2009 của UBND tỉnh Thanh Hoá.

I. Điều chỉnh, bổ sung chính sách khuyến khích phát triển trang trại chăn nuôi tập trung giai đoạn 2010 - 2012 với những nội dung như sau:

1. Mục tiêu:

Khuyến khích hỗ trợ đầu tư xây dựng mới trang trại tập trung chăn nuôi trâu bò, lợn ngoại và gia cầm, sớm khôi phục và phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp, hiệu quả, an toàn dịch bệnh và phát triển bền vững.

2. Đối tượng:

Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng mới trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm phù hợp với qui hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng và đi vào chăn nuôi ổn định, đảm bảo các tiêu chí và quy định hiện hành của Nhà nước, được hưởng chính sách hỗ trợ theo qui định cụ thể tại mục 3, điều 1, Quyết định này.

3. Chính sách hỗ trợ:

Bổ sung chính sách khuyến khích phát triển trang trại chăn nuôi tập trung, với những nội dung như sau:

3.1. Đối với chăn nuôi trâu bò:

- Trang trại chăn nuôi trâu bò có qui mô 100 con trâu, bò trở lên được hỗ trợ đầu tư hạ tầng, trang thiết bị, giải phóng mặt bằng trực tiếp cho chủ trang trại 100 triệu đồng/trang trại đối với miền xuôi; 120 triệu đồng/trang trại đối với miền núi.

- Trang trại chăn nuôi trâu bò có qui mô 50 con trâu bò đến dưới 100 con được hỗ trợ đầu tư hạ tầng, trang thiết bị, giải phóng mặt bằng trực tiếp cho chủ trang trại 50 triệu đồng/trang trại đối với miền xuôi; 60 triệu đồng/trang trại đối với miền núi.

3.2. Đối với trang trại chăn nuôi lợn ngoại:

- Trang trại chăn nuôi lợn ngoại có qui mô 100 nái ngoại sinh sản hoặc 750 lợn thịt ngoại trở lên được hỗ trợ đầu tư hạ tầng, trang thiết bị, giải phóng mặt bằng trực tiếp cho chủ trang trại 200 triệu đồng/trang trại đối với miền xuôi; 250 triệu đồng/trang trại đối với miền núi.

- Trang trại chăn nuôi lợn ngoại có qui mô 50 đến 100 nái ngoại sinh sản hoặc 350 đến dưới 750 lợn thịt ngoại được hỗ trợ đầu tư hạ tầng, trang thiết bị, giải phóng mặt bằng trực tiếp cho chủ trang trại 100 triệu đồng/trang trại đối với miền xuôi; 120 triệu đồng/trang trại đối với miền núi.

3.3. Đối với trang trại chăn nuôi gà:

- Các trại thường xuyên có qui mô 20.000 gà nuôi thịt hoặc 10.000 gà nuôi sinh sản trở lên (không tính gà dưới 7 ngày tuổi) được hỗ trợ tối đa 600 triệu đồng đối với miền xuôi, 700 triệu đồng đối với miền núi để đầu tư cơ sở hạ tầng đường giao thông, điện, cấp thoát nước đến chân hàng rào trang trại. Đồng thời được hỗ trî đầu tư hạ tầng, trang thiết bị, giải phóng mặt bằng (trong hàng rào) trực tiếp cho chủ trang trại 100 triệu đồng/trang trại đối với miền xuôi; 120 triệu đồng/trang trại đối với miền núi.

- Các trang trại có qui mô 10.000 đến dưới 20.000 gà thịt hoặc 4.000 đến dưới 10.000 gà sinh sản (không tính gà dưới 7 ngày tuổi) được hỗ trợ đầu tư hạ tầng, thiết bị, giải phóng mặt bằng trực tiếp cho chủ trang trại 100 triệu đồng/trang trại đối với miền xuôi; 120 triệu đồng/trang trại đối với miền núi.

- Các trại có qui mô 5.000 đến dưới 10.000 gà thịt hoặc 2.500 đến dưới 4.000 gà sinh sản (không tính gà dưới 7 ngày tuổi) được hỗ trợ đầu tư hạ tầng, thiết bị, giải phóng mặt bằng trực tiếp cho chủ trang trại 50 triệu đồng/trang trại đối với miền xuôi; 60 triệu đồng/trang trại đối với miền núi.

- Trang trại chăn nuôi vịt có qui mô như qui mô của trang trại chăn nuôi gà được hỗ trợ theo mức bằng 50% mức hỗ trợ cho trang trại chăn nuôi gà.

3.4. Trang trại chăn nuôi hỗn hợp: Trang trại chăn nuôi hỗn hợp, có từ 2 loại gia súc, gia cầm trở lên; nếu có qui mô mỗi loại gia súc, gia cầm bằng 50% so với qui mô trang trại chăn nuôi một loại gia súc, gia cầm thì được hưởng chính sách theo mức tương ứng.

3.5. Đối với những trang trại được đầu tư ở vị trí đã có sẵn cơ sở hạ tầng ngoài hàng rào, không phải đầu tư thêm, thì không được hỗ trợ khoản kinh phí hỗ trợ bên ngoài hàng rào.

4. Thời gian áp dụng:

- Chính sách này được thực hiện từ ngày 01/01/2010 đến hết ngày 31/12/2012.

- Kéo dài thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm qui định tại Quyết định số 4101/2005/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của UBND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm giai đoạn 2006-2010 đến hết ngày 31/12/2012.

5. Dự toán kinh phí thực hiện:

Tổng kinh phí thực hiện chính sách giai đoạn 2010-2012 là: 143.830 triệu đồng. Trong đó:

- Năm 2010 kinh phí bố trí là: 27.680 triệu đồng.

- Năm 2011 kinh phí bố trí là: 50.600 triệu đồng.

- Năm 2012 kinh phí bố trí là: 65.550 triệu đồng.

6. Nguồn kinh phí:

Bố trí từ nguồn sự nghiệp kinh tế trong phân bổ dự toán ngân sách của tỉnh hàng năm.

7. Tổ chức thực hiện:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

+ Chủ ttrì, phối hợp với Sở Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn của liên ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tài chính về thực hiện nội dung chính sách nêu trên. Yêu cầu nội dung hướng dẫn phải đúng qui định pháp luật, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, rõ về trình tự, thủ tục cấp phát, thanh quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ; tránh gây phiền hà cho đối tượng được hỗ trợ .

+ Hàng năm, trên cơ sở đề nghị của các huyện, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở tài chính trình Chủ tịch UBND tỉnh giao kế hoạch số lượng trang trại và kinh phí hỗ trợ cho từng huyện.

+ Đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện chính sách nêu trên về UBND tỉnh.

- Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí có mục tiêu cho các huyện để triển khai thực hiện chính sách; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành văn bản hướng dẫn của liên ngành về thực hiện nội dung chính sách nêu trên.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:

+ Phổ biến, hướng dẫn, đôn đốc các xã lựa chọn những địa điểm, những hộ có đủ tiêu chuẩn và điều kiện đăng ký đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung. Sau khi trang trại được đầu tư, căn cứ thực tế về qui mô, tình hình tổ chức chăn nuôi của trang trại, các qui định tại Quyết định này và hướng dẫn của liên ngành để tiến hành xem xét, quyết định mức hỗ trợ kinh phí cho từng trang trại; nghiệm thu, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục cấp phát, thanh quyết toán theo qui định hiện hành của nhà nước và hướng dẫn của liên ngành. Chủ tịch UBND huyện chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật trong việc quyết định mức hỗ trợ kinh phí cho các trang trại trên địa bàn quản lý. 

+ Rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển chăn nuôi, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân được giao đất, thuê đất đầu tư các khu trang trại chăn nuôi tập trung. Ngoài chính sách hỗ trợ của tỉnh, căn cứ vào điều kiện cụ thể của huyện để đề xuất HĐND huyện ban hành chính sách hỗ trợ phát triển trang trại chăn nuôi tập trung của huyện.

+ Đôn đốc, kiểm tra và tạo điều kiện thuận lợi để các ngành có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách trên địa bàn huyện; định kỳ hàng quí báo cáo kết quả thực hiện chính sách về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

II. Chính sách này được thực hiện từ ngày 20/11/2009.